Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - “Jūrų uosto logistinio jungiamumo modeliavimas taikant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus”.

APIE LAJM | PROJEKTAI | “Jūrų uosto logistinio jungiamumo modeliavimas taikant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus”.

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0172

Projekto pavadinimas: “Jūrų uosto logistinio jungiamumo modeliavimas taikant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus”.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Audra Skaisgirienė

Santrauka: Projekto “Jūrų uosto logistinio jungiamumo modeliavimas taikant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus” metu bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas. Projekto rezultatais siekiama modeliuoti galimus jūrų uosto logistinio jungiamumo scenarijus vertinant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominį  tvarumą, kad projekto rezultatai prisidėtų ne tik prie trumpųjų nuotolių laivybos plėtros, tačiau atlieptų ir aktualius regionui tvarumo klausimus, prisidėtų prie Klaipėdos regiono jūrinės ekonomikos veiksmų priemonių įgyvendinimo. Projekto rezultatai bus pristatyti studentų mokslinėje konferencijoje. 

Siekiamas rezultatas: Tyrimas bus atliekamas taikant analitinį teorinio modeliavimo metodą, matematinius statistinius duomenų analizės metodus, kompleksinę ekonominės naudos ir tvarumo vertinimo metodiką, kompleksinio tvarumo indekso sudarymo ir skaičiavimo metodiką derinant su jūrų uosto valdymo veiksmingumo bei patrauklumo valdymo metodikomis bei plėtos LAJM mokslininkų sukurtą uosto jungiamumo vertinimo metodiką. Tyrimo rezultatams atvaizduoti ir pristatyti bus taikomi logografiniai duomenų atvaizdavimo metodai, panaudojant LAJM turimą techninę ir programinę tyrimui reikalingą įrangą bei informacinių sistemų išteklius.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.