Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - ŠESD emisijos reguliavimo taikant žaliųjų mokesčių portfelio modelį transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje galimybių tyrimas

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT_22_4

Projekto pavadinimas: ŠESD emisijos reguliavimo taikant žaliųjų mokesčių portfelio modelį transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje galimybių tyrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-09-01 iki 2023-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Audra Skaisgirienė

Santrauka: Tyrimas „ŠESD emisijos reguliavimo taikant žaliųjų mokesčių portfelio modelį transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje galimybių tyrimas“ yra tęstinis ir šio tyrimo metu siekiama patikrinti ir esant poreikiui pakoreguoti ankstesnių tyrimų metu sudarytą teorinį žaliųjų mokesčių portfelio įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos (ŠESD) pokyčiams modelį taikant jį skirtingų ES šalių situacijose. Pažymėtina, kad transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektorius paklūsta daugiasluoksnei teisinio reguliavimo sistemai, todėl žaliųjų mokesčių taikymo ŠESD emisijos mažinimui tampa daugiakriteriniu ir kompleksiniu uždaviniu, kurio sprendiniai svarbūs tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek ir pasauliniu mastu. Todėl tęsiant pradėtą tyrimą yra aktualu ir naudinga sukoncentruoti jį ties transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje išskiriamos ŠESD emisijos mažinimo žaliųjų mokesčių subalansavimo priemonėmis tikslais ir dėl šių priežasčių tyrimo objektu pasirinkta transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje išskiriamos ŠESD emisijos sąsaja su žaliųjų mokesčių portfeliu, o tyrimo tikslas formuojamas sekančiai: ištirti subalansuoto žaliųjų mokesčių portfelio modelio įtaką transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje išskiriamos ŠESD emisijos mažinimui. Tyrimo rezultatais siekiama patikslinti veiksmingą žaliųjų mokesčių portfelio įtakos ŠESD mažinimui struktūrą ir pritaikyti patikslintą modelį transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje išskiriamos ŠESD emisijos mažinimui maksimalią įtaką turinčio žaliųjų mokesčių portfelio struktūrą. Tyrimui atlikti bus naudojami atviros prieigos duomenys iš oficialių statistikos portalų, bei LAJM tyrimui atlikti reikalingi materialieji ir informaciniai ištekliai. Tyrimo rezultatus studentas pristatys mokslinėje studentų konferencijoje ir parengs mokslinę publikaciją.