Asmens duomenų apsauga

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje tvarkomų asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra įgyvendinamas vadovaujantis:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu);

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 2008, Nr. 22-804) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos asmens duomenų saugojimo ir įgyvendinimo priemonių politika.

Už LAJM duomenų apsaugą atsakinga pareigūnė
Inna Railienė, LAJM teisininkė

I. Kanto g. 7, 126 kab., Klaipėda
Tel. 301, tel. +370 610 02 312
El. paštas: i.railiene@lajm.lt

Scroll to Top