APIE LAJM | DOKUMENTAI, ATASKAITOS | LAJM dokumentai

 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (toliau - LAJM) dokumentai, reglamentuojantys studijų organizavimo tvarką, studentų teises ir pareigas:

LAJM Studijų nuostatai >>>

LAJM Studentų studijų pasiekimų lygmenų vertinamuoju laikotarpiu nustatymo ir valstybės finansuojamų vietų netekimo ir užėmimo tvarkos aprašas >>>

LAJM Studijų stipendijų skyrimo, administravimo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>

LAJM Stipendijų skyrimo nuostatai>>>

LAJM Studentų už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašas >>>

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka LAJM >>>

Jūrinio plaukiojimo praktikos instrukcija >>>

LAJM Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarka >>>

LAJM Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas >>>

LAJM baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašas >>>

LAJM diplomų, diplomų priedėlių, kitų akademinių dokumentų ir jų dublikatų rengimo ir išdavimo tvarkos aprašas >>>

LAJM bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės >>>

Studentų mokamų studijų įmokų ir įmokų už papildomas paslaugas, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu mokėjimo tvarkos aprašas >>>

Įmokų už paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu, dydžiai >>>