Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Personalui

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Personalui

LAJM PERSONALO DARBUOTOJŲ MOBILUMAS

Kiekvieną semestrą LAJM vykdo dėstytojų ir administracijos darbuotojų atranką. Institucija skelbia ir organizuoja viešus konkursus Erasmus+ darbuotojų vizitams užsienyje, pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką.

Dotacija darbuotojams

Darbuotojų mobilumo finansavimo taisyklės yra vienodos nepriklausomai nuo vizito pobūdžio. Dotacija padeda padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas dėstymo ar mokymo užsienyje laikotarpiu. Mobilumo veikloje leidžiama dalyvauti ir nulinę dotaciją gaunantiems darbuotojams.

Dėstytojai ir administracijos darbuotojai gali teikti paraiškas dalyvavimui šiose mobilumo veiklose:

  • Erasmus+ mobilumas dėstymui;
  • Erasmus+ mobilumas mokymuisi;

Administracijos arba kito neakademinio personalo judumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais programos šalyse. Darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir kt.

Reikalingi dokumentai atrankai:

Erasmus+ dokumentų formos:

ATSISKAITYMAS UŽ ERASMUS+ DĖSTYMO / MOKYMOSI VIZITO DOTACIJĄ

Dėstytojas ar administracijos darbuotojas, sugrįžęs iš dėstymo/mokymosi vizito, per 3 darbo diena KKS projektų koordinatorei pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Kontaktai:

 Tatjana Lysenko
 Erasmus+ programos koordinatorė
 Tel: +370 46 466 206
 Email: t.lysenko@lajm.lt