Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Prasideda naujos LAJM Tarybos narių rinkimai

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) prasideda naujos Tarybos narių rinkimų procesas. Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.

Taryba sudaroma penkerių metų kadencijai iš vienuolikos narių – penkių LAJM darbuotojų, keturių išorinių narių, dviejų LAJM Studentų atstovybės skiriamų ir renkamų narių.

LAJM taryba tvirtina aukštosios mokyklos viziją, misiją, strateginį veiklos planą, struktūros pertvarkos planus, metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, šios sąmatos įvykdymo ataskaitą ir atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat LAJM darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui. Tarybos nariu negali būti Akademinės tarybos narys.

Naujos LAJM Tarybos rinkimus 2022 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. ATN-17 „Dėl LAJM tarybos narių rinkimų iniciavimo” inicijavo LAJM akademinės tarybos pirmininkas.

Vidinius kandidatus į Tarybos narius gali iškelti LAJM akademiniai ir neakademiniai padaliniai (padalinių grupės), tiesiogiai dalyvaujantys mokslo ir studijų veikloje. Be to, savo kandidatūrą gali iškelti ir LAJM tarybos narių rinkimų reglamente nustatytus reikalavimus atitinkantis dėstytojas ar mokslo ar administracijos darbuotojas.

LAJM akademinė bendruomenė (išskyrus studentus) renka 5 Tarybos narius, atstovaujančius šioms studijų kryptims bei administracijai: Jūrų technologijų (2); Jūrų inžinerijos (1); Informacijos sistemų bei Vadybos (1); padalinių, susijusių su mokslu ir studijomis (Biblioteka, Karjeros ir komunikacijos, Mokslo ir studijų inovacijų, Studijų, Tarptautinių ryšių skyriai) (1).

LAJM Akademinė taryba viešo konkurso būdu renka 4 išorinius Tarybos narius, atstovaujančius šioms interesų sritims: vandens transporto ir logistikos sektoriaus, teisinės, politinės, socialinės, visuomeninės, ūkio, finansų, administravimo sistemų ir aukštosioms technologijoms imlaus verslo.

LAJM Studentų atstovybė skiria ir renka šiuos 2 Tarybos narius:
- 1 Tarybos narį skiria savo nustatyta tvarka iš kandidatų - studentų;
- 1 Tarybos narį renka savo nustatyta tvarka iš visuomeninį ir (ar) profesinį autoritetą turinčių, LAJM personalui ir studentams nepriklausančių, kandidatų.

Daugiau informacijos apie LAJM tarybos narių rinkimų tvarką rasite čia: LAJM tarybos narių rinkimų reglamentas

Skelbimą apie viešą konkursą išoriniams kandidatams į LAJM tarybos narius rasite čia >>>

Kandidatų į LAJM tarybos narius teikiamų dokumentų sąrašas:
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
- kandidato (-ės) į Tarybos narius (-es) duomenų anketa (galite rasti čia >>>);
- prašymas tapti kandidatu (-e) (galite rasti čia >>>);
- kai kandidatūra iškeliama kitų – sutikimas tapti kandidatu (-e) (galite rasti čia >>>).

Tarybos rinkimų (balsavimo) diena - 2022 m. rugsėjo 29 d.

LAJM tarybos rinkimų komisija