Asmens duomenų apsauga

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje tvarkomų asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra įgyvendinamas vadovaujantis:

– 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu

– Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 2008, Nr. 22-804) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos asmens duomenų saugojimo ir įgyvendinimo priemonių politika

a

LAJM duomenų apsaugos pareigūnė
Inna Railienė, LAJM teisininkė
126 kab.
Tel.: +370 610 02 312
El. paštas: i.railiene@lajm.lt

a

Scroll to Top