Užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimas ir akademinis pripažinimas

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) kvalifikacijų akademinį pripažinimą vykdo Tarptautinių ryšių skyrius

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel. +370 608 20140
El. paštas: lma@lajm.lt
dr. Simona Briedienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Tatjana Lysenko, tarptautinių ryšių specialistė

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu Bendrojo priėmimo metu, jeigu jie yra:

  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
  • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
  • užsienio lietuviai.

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Išsilavinimo pripažinimo ir pažymių atitikmenų nustatymas

Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-732 patvirtintą „Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašą“. 

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, į valstybės finansuojamas vietas, reikia:

1. kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (išsilavinimo pripažinimo nereikia: baigusiems Europos Bakalaureato diplomo programą; nuo 2019 metų Latvijos Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Atestāts par vispārējo vidējo izglītību arba Diploms par profesionālo vidējo izglītību; nuo 2019 metų Estijos Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Gümnaasiumi lõputunnistus arba Kutsekeskhariduse lõputunnistus) ir dalykų atitikmenų  nustatymo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5)  210 4772, el. p. skvc@skvc.lt);

2. išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);

3. pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;

4. išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);

5. iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti reikalingų dokumentų kopijas.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą (LAJM), į valstybės nefinansuojamą vietą, reikia:

1. kreiptis į SKVC ar Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą turinčią aukštąją dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo. Teisė vertinti ir pripažinti stojančiųjų užsienyje įgytas kvalifikacijas LAJM suteikta 2023 m. birželio 30 d.

2. pateikti stojimo prašymą bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO svetainėje ;

3. prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas: mokyklos baigimą liudijantis dokumentas; įvertinimai; asmens dokumentas; pažyma apie užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimą.

Daugiau apie kvalifikacijos pripažinimą

Priėmimą į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą (LAJM) reglamentuoja priėmimo taisyklės. Šios taisyklės atnaujinamos kiekvienais metais. LAJM yra įgaliota Švietimo, mokslo ir sporto ministro vykdyti akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą, studijų tikslu. 

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme. Užsienyje įgytos kvalifikacijos akademinė vertė vertinama lyginant užsienio kvalifikaciją su Lietuvoje suteikiama panašaus lygio kvalifikacija pagal šiuos kriterijus:

  1. lygmuo,
  2. turinys,
  3. paskirtis,
  4. apimtis (trukmė),
  5. mokymosi (studijų) kokybė,
  6. mokymosi (studijų) rezultatai.

Kreiptis dėl pripažinimo

Kreipiantis dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo LAJM Stojantysis (kandidatas):

1. užpildo prašymą LAJM studijuoti užsienio kalba;

2. Kartu su prašymu arba el. paštu lma@lajm.lt pateikia šiuos dokumentus: pasą, užsienio kvalifikaciją liudijantį dokumentą ar kitus jį atitinkančius dokumentus, pvz. atestatas, diplomas (pirminiame etape gali būti teikiami laikini išsilavinimo dokumentai, jei dokumentų teikimo metu mokymo procesas nėra galutinai užbaigtas arba kvalifikaciją liudijantis dokumentas išduodamas ne iš karto po baigimo); užsienio kvalifikaciją liudijančio dokumento priedas (-ai) ar kiti juos atitinkantys dokumentai (akademinis pažymių įrašas, pažymių įrašai ar panašus dokumentas turi būti originalo kalba. Jame turi būti nurodyti visi dalykai, pažymiai ir įskaitos ir (arba) valandos.); kitus dokumentus (jei yra) reikalingi kvalifikacijai objektyviai įvertinti, patvirtinantys kitą stojančiojo įgytą išsilavinimą, paaiškinantys įgytas kvalifikacijas ar pateiktus išsilavinimo dokumentus; atsižvelgiant į pageidaujamą (-as) studijų programą (-as), papildomus dokumentus (anglų kalbos mokėjimo pažymėjimo),  tačiau jie nėra tiesiogiai susiję su kvalifikacijos vertinimu ir pripažinimu; vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijantį dokumentą (-us), jei išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde. Visos skenuotės turi būti padarytos iš originalių dokumentų, būti spalvotos, taip pat aiškios ir įskaitomos. Tokių reikalavimų neatitinkančios skenuotės bus nepriimamos.

3. laisva forma pasirašyto sutikimo anglų kalba kreiptis į atsakingas institucijas dėl išsilavinimo dokumento patvirtinimo (sutikimo tekstas: To Lithuanian Maritime Academy (Lithuania) I agree that Lithuanian Maritime Academy will verify the authenticity and accuracy of the education documents I have provided. Lithuanian Maritime Academy has the right to contact competent institutions concerning my educational background).

Visi dokumentai, išduoti ne anglų, rusų ar lietuvių kalbomis, turi būti papildyti oficialiu vertimu. Anglų, rusų arba lietuvių kalba išduotiems dokumentams vertimas nereikalingas. Stojantiesiems už akademinį pripažinimą papildomai mokėti nereikės – tai apima prašymą studijuoti (stojimo mokestis). Turint įtarimų, kad pateikti dokumentai yra apgaulingi, prašymas studijuoti nebus nagrinėjamas. 

Priimto akademinio pripažinimo sprendimo apskundimas

Sprendimas dėl akademinio pripažinimo, priimtas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM), gali būti skundžiamas Studijų kokybės vertinimo centro sudarytai Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai teikiant apeliaciją arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui teikiant skundą.

Apeliacija Studijų kokybės vertinimo centrui pateikiama per 14 kalendorinių dienų nuo Lietuvos aukštosios mokyklos akademinio pripažinimo sprendimo gavimo dienos. Apie galimybę apskųsti sprendimą aukštoji mokykla turi nurodyti teikdama priimtą akademinio pripažinimo sprendimą.

Apeliacijoje turi būti nurodyta komisijos, kuriai apeliacija yra paduodama, pavadinimas, apeliacijos teikėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, įgaliotosios aukštosios mokyklos, kurios sprendimas skundžiamas, pavadinimas, buveinė, skundžiamas sprendimas, aplinkybės, kuriomis apeliacijos teikėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, pridedamų dokumentų, jeigu tokie teikiami, sąrašas, apeliacijos surašymo vieta ir data. Prie apeliacijos pridedama skundžiamo sprendimo dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopija.

Apeliacija išnagrinėjama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo apeliacijos bei visų reikalingų susijusių dokumentų gavimo dienos.

Apeliacijas galima pateikti: 

Studijų kokybės vertinimo centras
Adresas: A. Goštauto st. 12, LT-01108, Vilnius, Lietuva
Tel: +37052104778, Fax: +37052132553
El. paštas: recognition@skvc.lt

Statistika

Statistika2023 m.2024 m.
Atliktų akademinių pripažinimų skaičius (rezultatas – priimta į studijas)37
Kvalifikacijų šalysUkraina, Indija,
Kamerūnas

Scroll to Top