Tarptautinė veikla

Studijų tarptautiškumas LAJM plėtojamas, vykdant tarptautinius projektus, skatinant dėstytojus ir studentus semtis patirties užsienyje, įgyti tarptautinės patirties pedagogų rengimo programose, pritraukiant užsienio studentus studijuoti LAJM, vykdant jungtines studijų programas, užtikrinant reikalingą dėstytojų užsienio kalbos mokėjimo lygį. 

LAJM bendruomenė yra daugiakultūrė organizacija, kurios nariai sėkmingai formuoja tvirtą tarptautinę akademinę bendruomenę.

2022 m. gegužės 31 d. patvirtinta LAJM tarptautiškumo strategija.

LAJM Tarptautiškumo strategija

LAJM nuo 2006 m. dalyvauja Erasmus+ programoje. Tarptautiškumo krypčių sėkmingas įgyvendinimas lemia LAJM bendros studijų kokybės tobulėjimą. 

LAJM tarptautiškumo strategijoje išskirtos trys prioritetinės tarptautiškumo kryptys, kurių įgyvendinimo perspektyvoje LAJM bendruomenės narių įsitraukimas padeda įgyvendinti tarptautinimo  veiklas. LAJM tarptautiškumo prioritetai ir kryptys – vykdyti tarptautines studijas, didinti partnerysčių su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir kompanijomis, akademinių mainų ir projektų apimtį. LAJM atliekamas tarptautiškumo veiksnių integravimas į studijų ir mokslo veiklos turinį: pradėtos vykdyti tarptautinės studijų programos, įgyvendinamos dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo veiklos, didinamas tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklose.

Pirmoji kryptis

Kokybiškos tarptautinės studijos, rengiant aukštos kvalifikacijos jūrų transporto sektoriaus specialistus. Didėjantis tarptautinių studentų bei dėstytojų skaičius visose LAJM studijų kryptyse, kartu padeda didinti užsienio partnerių skaičių ir stiprinti LAJM tarptautinį įvaizdį.

Antroji kryptis

Strateginės partnerystės bendruomeniškumo skatinimas. Strateginės partnerystės bendruomenė sudaro sąlygas kurti pridėtinę vertę LAJM, siekti geriausių rezultatų vykdant aukšto lygio mokslinius tyrimus, įsitraukiant į LAJM mokslinės draugijos veiklą, atliepiant ekonominės, kultūrinės, politinės bei socialinės aplinkos pokyčius. Mokslo rezultatų kokybė ir naujų mokslinių tyrimų poreikis bei atradimai skatina telktis LAJM akademinę bendruomenę atliekant mokslinius tyrimus, kartu siekiant mokslinių tyrimų kokybės.

Trečioji kryptis

Akademinių mainų skatinimas didinant įtrauktį ir įvairovę. Užtikrinant patrauklią studijų aplinką LAJM siekiama didinti užsienio studentų pritraukimą bei suteikti galimybę visiems studijuojantiems dar studijų laikotarpiu pažinti skirtingas kultūras, praturtinti studijų turinį. Tai užtikrins galimybes rengti tarptautinės rinkos poreikius reikalingų specialistų, gebančių prisitaikyti prie skirtingos kultūros aplinkų, rengimas yra vienas iš svarbiausių akademinių mainų skatinimo argumentų.

Erasmus+ Chartija suteikta 2021-2027 m. m. laikotarpiui

Erasmus+ politikos nuostatos

LAJM Erasmus+ pirmojo pagrindinio veiksmo (KA1) – „Aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentų ir darbuotojų mobilumo“ programos projektų teikiamos galimybės

LAJM Erasmus+ antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) – „Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimo“ programos projektai pristatomi čia >>> KA2.

Scroll to Top