LAJM Erasmus+ antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) – „Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimo“ programos projektai

Finansavimo šaltinis, fondas, priemonėProjekto pavadinimasProjekto esmė, lietuvių kalbaSutarties pasirašymo data ir numerisProjekto pradžiaProjekto pabaiga

Erasmus+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training
SEAfarers Experiential Knowledge Based MENTORS (SEAMENTORS)SEA MENTORS platforma – tai informacinė platforma jūrininkams, siekiant profesinį rengimą derinti pagal darbo rinkos poreikius bei kurti ir įdiegti inovacijas studijų ir mokymo procese. SEA MENTORS skleis ir perteiks inovatyvias praktikas plėtojamas per partnerystę visoje Europoje ir tarptautiniu mastu. SEA MENTORS rems profesinio mokymo programų, siūlančių subalansuotą profesinių įgūdžių derinį ir kuriančių, kūrimą mokymosi darbo vietoje galimybes, kurios keičia darbo vietas ir darbo metodus bei pagrindinius gebėjimus. Tai skatins programų atnaujinimą, remiantis kvalifikacinių įgūdžių tyrimu. Projektas padės profesinio mokymo teikėjams pritaikyti savo mokymo programas prie kintančių įgūdžių poreikių jūrų sektoriuje. Projekto metu bus parengta programa, atsižvelgiant į skirtingą jūrininkų rangą, atsižvelgiant į jų patirtį kiekviename laive. Patirtinės žinios turės etapus, kurios bus perduotos jūrininkams, dirbantiems įvairiais lygiais. SEA MENTORS projektu siekiama: – Klausimynu pagrįstoje poreikių analizėje ir informacijoje nustatyti kiekvieno rango „patirtinių žinių“ lygį remiantis neatrastų sričių tyrimu, – Sukurti internetinę mokymo programą kiekvienam jūrininkų rangui, kad jie galėtų naudotis šiomis patirtinėmis žiniomis, apimanačiomis naujausius laivybos sektoriaus pasiekimus; – Sukurti orientavimo įrankį, kuris suteiktų vartotojui naujai įgytų įgūdžių sertifikatą, pagrįstą patirtimi.KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training PARTNERS’ AGREEMENT [2021-1-RO01-KA220-VET-000029622]; 2022-02-0101.11.202101.11.2024
Erasmus+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training
Maritime Simulators and Training Facilities Network for
Enhancing the Exchange of Good Practices and Digital
Learning (MARSNET)
Projektas nukreiptas į veiksmingo ir efektyvaus švietimo tinklo kūrimą tarp partnerių, atsižvelgiant į regioninį patikimumą, vertinti modeliavimo priemones, skirtas naujoviškoms mokymo ir mokymosi praktikoms taikyti, kaip galutinis žingsnis jūrinio aukštojo mokslo sistemos skaitmeninimo link. Vėliau siekiama kitų tikslų įgyti konkurencinių pranašumų iš keitimosi gerąja patirtimi ir žiniomis tinkle tobulinti mokymo įgūdžius ir mokymosi simuliacinius metodus, atsižvelgiant į atnaujintą derinimąsi su naujomis tendencijomis švietimo ir mokymo procesuose visoje Europos Sąjungoje, užtikrinant tvirtą mokymo ir mokymo meistriškumo palaikymą įgūdžių ugdymo procesai. Šiuo atžvilgiu partneriai vykdys konkrečią veiklą, siekdami sukurti platesnį intelektualų rezultatą.KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training PARTNERS’ AGREEMENT [2021-1-RO01-KA220-VET-000029412]; 2022-02-0101.11.202101.11.2024
Erasmus+ KA203 – Strategic Partnerships for higher educationStrategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher
Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment
protection field (BLUE4SEA)
Projektu BLUE4SEAS siekiama sukurti strateginę partnerystę tarp penkių jūreivystės akademijų, kuri jungtų Baltijos, Juodosios ir Viduržemio jūros šalių akademijas, kurios būtų pagrindu kuriant
Europos universitetą, siekiant įgyti konkurencinių pranašumų keičiantis gerąja patirtimi ir žiniomis tinkle, siekiant tobulinti mokymo įgūdžių ir mokymosi metodų taikant modeliavimą, suteikiant tvirtą pagrindą tobulėjimui mokymo ir įgūdžių ugdymo procesuose. Jūrų pareigūnai yra išsilavinę ir Karinio jūrų laivyno akademijose ir jūreivystės universitetuose apmokyti asmenys, o konkrečios mokymo programos taip pat turi atitikti Bolonijos aukštojo mokslo reikalavimus ir su jais susijusius kokybės standartus. Dėl nacionalinių jūrinio švietimo sistemų skirtumų gali kilti problemų dėl kitų šalių išsilavinimo kvalifikacijų ir studijų laikotarpių pripažinimo užsienyje. Į jūrinę Europos erdvę BLUE4SEAS padidins jūrinių aukštųjų mokyklų (MHEI) teikėjų, remiančių Bolonijos principų įgyvendinimas, netiesiogiai suteikiant ir pripažįstant ECTS kreditus ir plėtojant sėkmingą ES. Aplinkos apsauga dabar tapo aktualia tema, o IMO iniciatyvos suteikia daug galimybių ir katalizatorių MET institucijoms peržiūrėti savo nuostatas, atsižvelgiant į STCW reikalavimų pakeitimus. Rizika, kad incidentas gali sukelti didžiulę taršą nafta ar kitomis pavojingomis medžiagomis, išlieka didelė, todėl organizuoti, aprūpinti, gerai apmokyti ir kompetentingi žmogiškieji ištekliai, galintys bendradarbiauti su visomis suinteresuotosiomis šalimis, yra tikrai būtini. Regioninis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba yra būtini sprendžiant didelę jūrų taršos avariją. Be to, atsižvelgiant į dabartinę COVID 19 sukeltą krizę, dar svarbiau sutelkti dėmesį į plėtrą internete, todėl bus kuriami kursai ir virtuali internetinė modeliavimo platforma. Būtina tokio bendradarbiavimo sąlyga – gerosios praktikos ir žinių mainai, švietimas, neatsilikimas nuo naujų technologijų, informacinės sistemos pasiekimų ir plėtros.
AGREEMENT [2020-1-RO01-KA203-080388]01.09.202031.08.2023
EK. Erasmus+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and trainingSimulation of Sea Accidents for Effective Responses (SeaSAFER)Susisteminti duomenis apie saugią praktiką laivuose (analizuojant jūrinių incidentų ataskaitas, vykdant apklausas), diferencijuojant į kategorijas ir remiantis šiais duomenimis sukurti internetinę platformą, kurioje būtų ugdomi saugios laivybos įgūdžiai2020-1-LT01-KA226-VET-09483401.04.202131.03.2023
EK. Erasmus+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and trainingMaritime Engine Room Simulator On-Line (Mersol)Sukurti elektroninį Laivo jėgainės treniruoklį, kuriuo studentai ar esami jūrininkai galėtų naudotis iš jiems patogios vietos. Siekiant šio tikslo suburtas partnerių konsorciumas, kuris susideda iš jūrininkus rengiančių aukštųjų mokyklų bei programinę įrangą kuriančių institucijų. Projekto metu partneriai rengia studijų modulius, vertinimo metodikas bei kuria virtualią platformą ir programinę įrangą.2020-1-FI01-KA226-HE-092597 Data:2021-06-1001.06.202131.05.2023
Scroll to Top