Mokslinė draugija

Mokslinė draugija ,,Societas Maris Academica“ yra nepriklausomas, savanoriškas LAJM akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ir kitų darbuotojų), dalyvaujančių taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, susivienijimas, veikiantis kaip LAJM organizacinis darinys, atstovaujantis draugijos narių interesams ir juos ginantis, koordinuojantis draugijos narių veiklą, kuri neprieštarauja LAJM statutui.

Pirmininkė:   dr. Gintvilė Šimkonienė
Tel.: +370 670 09 107
El. paštas:     science@lajm.lt

Mokslinės draugijos tikslas

Tikslas – vienyti LAJM akademinę bendruomenę mokslo taikomojoje, eksperimentinėje ir projektinėje veikloje, įsitraukiant į LAJM mokslo taikomosios ir eksperimentinės veiklos organizavimą bei įgyvendinimą, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkais, tyrėjais, mokslo ir studijų institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis įvairių sričių organizacijomis, jūrų transporto sektoriuje veikiančiais verslo subjektais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, populiarinant mokslo ir Draugijos veiklas.

Mokslinės draugijos veiklos kryptys

 1. LAJM akademinės bendruomenės skatinimas įsitraukti į MTEP veiklas;
 2. Draugijos narių mokslinių tyrimų kompetencijų stiprinimas;
 3. dalyvavimas susitikimuose su suinteresuotomis šalimis MTEP klausimais;
 4. mokslo populiarinimo organizavimas, įsitraukiant į tarptautines, šalies, LAJM, regiono, miesto MTEP veiklas ir iniciatyvas.

Mokslinės draugijos pagrindiniai uždaviniai

 1. vienyti visų mokslo krypčių tyrėjus bendrai MTEP veiklai;
 2. įtraukti LAJM akademinės bendruomenės narius į MTEP veiklą;
 3. teikti siūlymus dėl Draugijos narių kompetencijų tobulinimo;
 4. nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus bei pristatyti juos mokslo renginiuose;
 5. inicijuoti naujų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;
 6. rengti ir testuoja mokslinių MTEP tyrimų metodikas praktiniam pritaikomumui;
 7. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus mokslo populiarinimo renginius;
 8. viešinti faktus apie Draugijos veiklą.

MOKSLINĖS DRAUGIJOS ,,SOCIETAS MARIS ACADEMICA” NUOSTATAI

Prašymas tapti mokslinės draugijos nariu

Scroll to Top