SAUGOS MOKYMO VISIEMS JŪRININKAMS (STCW A-VI/6-1)

Programos aprašymas

Kam skirta

Mokymo programa skirta visiems jūrininkams ir/arba kitiems laivuose dirbantiems įgulos nariams, kuriems nebus paskirtos su apsauga susijusios pareigos, numatytos Laivo apsaugos plane, tačiau reikalingos žinios stiprinant laivo saugumą.

Atitikimas

Mokymo programa parengta pagal 1978 m. Tarptautinės STCW konvencijos ir kodekso (STCW A-VI/6-1), 1974 m. Tarptautinės konvencijos SOLAS (XI-2 dalis), su paskutiniais pakeitimais, reikalavimus, Tarptautinio ISPS kodekso (A dalis 13.3 ir 13.4 taisyklių privalomas nuostatos, B dalies 13.3 ir 13.4 taisyklės) rekomenduojamomis žiniomis bei IMO pavyzdinės mokymo programos 3.27 - ,,Security Awareness Training for All Seafarers“ rekomendacijas.

Mokymo programos turinys

Klausytojai įgyja teorines žinias ir praktinius įgūdžius laivo saugumo užtikrinimui.

Mokymo būdai ir įranga

Mokymo metu naudojamos vaizdinės metodinės priemonės: skaidrės, mokomieji specializuoti filmai, ugdymo procesui adaptuotos nuotraukos, specialios kompiuterinės mokymo/si programos.

Išankstiniai reikalavimai

  • Ne jaunesnis kaip 18 metų.
  • Galiojantis asmens dokumentas (pasas/ID kortelė).

Mokymo programos trukmė

Mokymo trukmė – 4 val.

Specialiojo liudijimo galiojimas

Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.

Informacija apie liudijimų išdavimą – https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vandens-transportas/juru-transportas/jurininku-diplomavimas

Specialusis liudijimas galioja 5 metus.

Mokymo programos tikslai

Šios programos klausytojai turėtų įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų:

  • suprasti skirtingų saugumo lygių reikšmę ir pagrindinius reikalavimus;
  • žinoti avarinio reagavimo procedūras ir avarinius planus bei veiksmus ekstremaliose situacijose, kai iškyla pavojus laivo apsaugai ir saugumui;
  • atpažinti ir aptikti ginklus, pavojingas medžiagų ir prietaisus;
  • atpažinti asmenis, galinčius kelti grėsmę saugumui, pagal jų bruožus ir elgseną;
  • žinoti apsaugą užtikrinančių priemonių įveiklinimo būdus.

Registracija

Kaina

Pilno kurso mokymo programa – 450 eurų
Pakartotinio kurso mokymo programa -340 eurų

Vieta

138 kab., I. Kanto g. 7, Klaipėda.

Tel.: (8 46) 397 250
(8 46) 397 242
(8 46) 397 261
+370 618 19 890

El. paštas: kursai@lajm.lt

    Scroll to Top