Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Kvalifikacinis laipsnis:

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauro laipsnis ir laivų elektromechaniko inžinieriaus kvalifikacija

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

Puiki galimybė tapti itin paklausiu specialistu, kuris saugiai eksploatuoja neriboto galingumo laivų elektromechaninę, elektronikos ir valdymo įrangą, vadovauja laivų elektromechaninei tarnybai, atlieka tarnybos veiklos tyrimus, analizuoja veiklos rezultatus, įvertina juos inžineriniu bei ekonominiu požiūriu, planuoja, valdo bei kontroliuoja veiklą, savarankiškai šalina laivo elektros ir elektronikos įrenginių gedimu.

Pagrindiniai dalykai:

 • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai;
 • Studijų krypties dalykai.

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

Dėstytojai: laivų elektromechanikai, jūrų inžinieriai, mechanikos inžinerijos krypties tyrėjai ir mokslininkai bei jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Dauguma dėstomų studijų programos dalykų vyksta moderniose aukštos įtampos, automatikos ir elektronikos laboratorijose, laivo jėgainės elektroniniame simuliatoriuje, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose. Studentams suteikiama galimybė virtualiai eksploatuoti skirtingo galingumo laivų variklius realiomis darbo jūroje sąlygomis.

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

206 kab. Laboratorinis korpusas
Tel. 8 46 397 306
Mob. Tel. +370 670 09107
Studijų programos vadovė Gintvilė Šimkonienė
El. paštas: g.simkoniene@lajm.lt
Studijų specialistė Jūratė Zajauskienė
El. paštas: j.zajauskiene@lajm.lt

3,5 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

3,5-5 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

4 mėn.

Praktikos trukmė

Karjera

Baigęs studijas studentas, Inžinerinės veiklos lygmeniu, galės tinkamai eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti laivų elektros ir elektronikos bei laivų valdymo įrangą, automatikos, elektros paskirstymo ir elektros sistemas, pagrindinius bei pagalbinius mechanizmus, svarbius laivo eiklumui ir saugai, taikant projektų valdymo pricipus bei vadovaujantis saugaus darbo laive, elektros ir energetinių įrenginių saugaus eksploatavimo taisyklėmis bei procedūromis. Vykdyti, organizuoti laivo elektromechaninės dalies veiklą ir užtikrinti tarptautinių konvencijų, nacionalinius bendrosios bei jūrų teisės aktus ir darbo saugos reikalavimus.

Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės programos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, elektromechaniką inžinierių, – vadovaujantį jūrų elektrotechnikos inžinerijos specialistą, gebantį:

 • ­ suprasti ir taikyti bendruosius inžinerijos, elektrotechnikos, gamtos bei aplinkos mokslų principus ir dėsnius, užtikrinant elektros, elektronikos, jėgainių, valdymo ir paskirstymo įrenginių, varomųjų ir pagalbinių mechanizmų veikimą ir techninę priežiūrą;
 • ­savarankiškai skaityti, braižyti bei analizuoti elektrines schemas taikant informacines technologijas, atlikti tarnybos veiklos tyrimus ir analizuoti techninius veiklos rezultatus ir priimti efektyvius inžinerinius sprendimus, siekiant ekonomiškai naudingų rezultatų;
 • ­  vadovauti laivų elektromechaninei tarnybai, planuoti, valdyti bei kontroliuoti veiklą;
 • ­taikyti šiuolaikines informacines komunikacines technologijas;
 • saugiai eksploatuoti, prižiūrėti ir šalinti laivo elektromechaninės įrangos gedimus, atsižvelgiant į įvairių veiksnių įtaką sistemos patikimumui ir prieinamumui, techninės priežiūros procedūras, tinkamai pasirenkant darbo, matavimo įrankius ir prietaisus, laikantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios bei jūrų teisės aktų, konvencijų, elektros kokybės standartų, saugios laivybos ir kitų reikalavimų.

Praktika

Praktikos metu surinkus 12 mėn.  mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą, iš kurio 6 mėn. yra darbas jūroje, suteikiamas jūrinis laipsnis ir išduodamas jūrinio laipsnio diplomas.

Profesines praktikas studentai atlieka įmonėse, su kuriomis studijų programos dėstytojai palaiko glaudžius ilgalaikio profesinio bendradarbiavimo ryšius. Atikus profesinę praktiką, dažnai įmonės studentui pasiūlo toliau dirbti įmonėje.

Laivų elektros įranginių eksploatavimo praktika yra sudėtinė  studijų programos dalis. Laivų elektros įrenginių esploatavimo praktika yra sudaryta iš trijų dalių

Praktikos vieta:

  • šaltkalvystės tekinimo, suvirinimo praktika atliekama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos šaltkalvystės, tekinimo ir suvirinimo dirbtuvėse;
  • laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto praktika atliekama laivų statybos ir remonto įmonėse;
  • plaukiojimo praktika atliekama laive, o tai reiškia, kad praktikai numatytą studijų laiką studentas praleidžia jūroje. Jūrinio plaukiojimo praktika yra atliekama tarptautinėse įgulose įvairiuose pasaulio laivuose ir įvairiuose plaukiojimo regionuose.

  Minimali plaukiojimo praktikos trukmė, kuri yra reikalinga kvalifikacijai įgyti – 4 mėnesiai. Tačiau studijų metu studentams yra sudaryta galimybė atlikti 6 mėnesių plaukiojimo praktiką: baigęs studijas absolventas šiuo atveju  įgyja ne tik profesinę laivo elektromechaniko kvalifikaciją, bet taip pat gali pradėti dirbti laive elektromechaniko inžinieriaus pareigose. Jeigu studentas studijų metu atliko tik 4 mėnesių plaukiojimo praktiką, bet  nori įgyti galimybę pradėti dirbti elektromechaniko pareigose, jam yra sudaroma galimybė per 1 metus nuo studijų  baigimo išvykti į 2 mėnesių trukmės stažuotę. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

  Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

  • Tai tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos STCW reikalvimus atitinkanti ir vienintelė jūrų inžinerijos krypties koleginių studijų programa šalyje, kurią baigus suteikiamas jūrų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivo elektromechaniko kvalifikacija;
  • ­Laivų elektromechanikui, kurio profesinė veikla susijusi su technologinių naujovių įdiegimu, būtinos išskirtinės fundamentaliųjų mokslų, aukštųjų technologijų bei anglų kalbos profesinės kompetencijos, pagrįstos mokslinių tyrimų ir profesinės veiklos analizės rezultatais;
  • ­ Dėl nuolat kintačios technologinės aplinkos, įgytas profesinės kompetencijos būtina nuolat tobulinti, mokytis savarankiškai;
  • ­ Studijų programos dėstytojai yra aukštos kvalifikacijos jūrų inžinerijos ir elektros inžinerijos specialistai, jūrininkai ir mokslininkai, kurių akademinė veikla tiesiogiai susijusi su studijų programos kryptimi ir dėstomais dalykais;
  • ­ Reikšminga studijų dalimi yra profesinės veiklos praktika, atliekama laivų remonto ir statybos įmonėse, įvairių tipų laivuose;
  • ­ Didelis akademinių mainų partnerių tinklas: dalinėms studijoms galima rinktis Europos aukštąsias mokyklas, o praktiką galima atlikti šalies ir tarptautinių laivybos kompanijų laivuose, plaukiojančiuose įvairiuose regionuose.

  Papildomos galimybės

  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM);
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą.

  Studijų aplinka

  Dėstomi dalykai

  1 semestrasKreditai (ECTS)
  Taikomoji matematika4
  Inžinerijos mokslų pagrindai4
  Informacinės technologijos4
  Mechaninės inžinerinės sistemos8
  Medžiagų inžinerija3
  Termodinamika3
  Hidraulika2
  Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
  2 semestrasKreditai (ECTS)
  Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
  Taikomoji chemija3
  Elektrotechnika ir elektriniai matavimai6
  Matematiniai inžinerijos pagrindai3
  Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
  Jūrinė anglų kalba3
  Filosofija ir etika/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai/ Europos kultūra/ Valdymo psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija/ Jūrų uostų ir laivybos raida2
  Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW, A-VI/1), laivo saugumo užtikrinimas (STCW A-VI/6-2)3
  3 semestrasKreditai (ECTS)
  Galios elektronikos pagrindai3
  Laivų pagalbinių mechanizmų inžinerinės sistemos4
  Laivų elektros ir galios perdavimo įranga3
  Darbo, civilinė ir aplinkos sauga5
  Jūrų elektros inžinierijos ir elektros sistemų terminija ir kalbos praktika3
  Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto
  profesinės veiklos praktika
  12
  4 semestrasKreditai (ECTS)
  Laivų elektronika ir automatika5
  Laivų elektros technologijos6
  Laivų jėgainių automatinės sistemos3
  Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos 12 plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
  Jūrinė anglų kalba (Navigacinio tiltelio ir laivo radijo ryšio sistemų bei elektros medžiagų ir technologijų terminija ir kalbos praktika)4
  5 semestrasKreditai (ECTS)
  Profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas3
  Inžinerinių tyrimų metodologija3
  Jūrų inžinerijos projektų valdymas2
  Specialusis gaisrų gesinimas (STCW A-VI/3) ir pirmoji medicininė pagalba (STCW A-VI/4)3
  Atsinaujinantys energijos šaltiniai3
  Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
  Jūrinė anglų kalba (Automatikos ir valdymo sistemų bei techninės priežiūros terminologija ir kalbos praktika)5
  6 semestrasKreditai (ECTS)
  Laivų navigacijos įranga ir ryšio sistemos2
  Laivų kompiuteriniai tinklai4
  Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Baigiamoji laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika24
  7 semestrasKreditai (ECTS)
  Laivų elektros įrangos eksploatavimas5
  Jūrų teisė3
  Laivų aukštos įtampos sistemos ir įranga3
  Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW A-VI/2-1)2
  Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis ir laivo mašinų skyriaus resursų valdymas (STCW A-III/1-3, A-III/6, A-VIII/2)4
  Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas2
  Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10

  Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
  Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
  savo karjerą jau dabar.

  Scroll to Top