Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Kvalifikacinis laipsnis:

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauro laipsnis

Profesine kvalifikacija:

Inžinierius, laivų elektromechanikas

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

206 kab. Laboratorinis korpusas
Tel.: +370 46 397 306
Mob. Tel.: +370 670 09107
Studijų programos vadovė dr. Gintvilė Šimkonienė
El. paštas: g.simkoniene@lajm.lt
Studijų specialistė Jūratė Zajauskienė
El. paštas: j.zajauskiene@lajm.lt

a

Puiki galimybė tapti itin paklausiu specialistu, kuris saugiai eksploatuoja neriboto galingumo laivų elektromechaninę, elektronikos ir valdymo įrangą, vadovauja laivų elektromechaninei tarnybai, atlieka tarnybos veiklos tyrimus, analizuoja veiklos rezultatus, įvertina juos inžineriniu bei ekonominiu požiūriu, planuoja, valdo bei kontroliuoja veiklą, savarankiškai šalina laivo elektros ir elektronikos įrenginių gedimus.

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

3,5 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

3,5-5 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

6 mėn.

Praktikos trukmė

Dėstytojai – tai laivų elektromechanikai, jūrų inžinieriai, mechanikos inžinerijos krypties tyrėjai ir mokslininkai bei jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Karjera

Baigęs studijas studentas, Inžinerinės veiklos lygmeniu, galės tinkamai eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti laivų elektros ir elektronikos bei laivų valdymo įrangą, automatikos, elektros paskirstymo ir elektros sistemas, pagrindinius bei pagalbinius mechanizmus, svarbius laivo eiklumui ir saugai, taikant projektų valdymo pricipus bei vadovaujantis saugaus darbo laive, elektros ir energetinių įrenginių saugaus eksploatavimo taisyklėmis bei procedūromis. Vykdyti, organizuoti laivo elektromechaninės dalies veiklą ir užtikrinti tarptautinių konvencijų, nacionalinius bendrosios bei jūrų teisės aktus ir darbo saugos reikalavimus.

Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės programos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, elektromechaniką inžinierių, – vadovaujantį jūrų elektrotechnikos inžinerijos specialistą, gebantį:

– suprasti ir taikyti bendruosius inžinerijos, elektrotechnikos, gamtos bei aplinkos mokslų principus ir dėsnius, užtikrinant elektros, elektronikos, jėgainių, valdymo ir paskirstymo įrenginių, varomųjų ir pagalbinių mechanizmų veikimą ir techninę priežiūrą;

– savarankiškai skaityti, braižyti bei analizuoti elektrines schemas taikant informacines technologijas, atlikti tarnybos veiklos tyrimus ir analizuoti techninius veiklos rezultatus ir priimti efektyvius inžinerinius sprendimus, siekiant ekonomiškai naudingų rezultatų;

– vadovauti laivų elektromechaninei tarnybai, planuoti, valdyti bei kontroliuoti veiklą;

– taikyti šiuolaikines informacines komunikacines technologijas;

– saugiai eksploatuoti, prižiūrėti ir šalinti laivo elektromechaninės įrangos gedimus, atsižvelgiant į įvairių veiksnių įtaką sistemos patikimumui ir prieinamumui, techninės priežiūros procedūras, tinkamai pasirenkant darbo, matavimo įrankius ir prietaisus, laikantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios bei jūrų teisės aktų, konvencijų, elektros kokybės standartų, saugios laivybos ir kitų reikalavimų.

Praktika

Profesinės veiklos praktikos trukmė 12 mėn.  Iš jų 4 mėn. praktikos krante ir 8 mėn. jūrinio plaukiojimo praktikos. Įvykdžius visus praktikos reikalavimus, suteikiamas jūrinis laipsnis ir išduodamas jūrinio laipsnio diplomas.

KRANTO PRAKTIKA

Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika LAJM dirbtuvėse (1 kurse);

Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika atliekama  laivų statybos,  remonto įmonėse (2 kurse).

JŪRINIO PLAUKIOJIMO PRAKTIKA

Jūrinio plaukiojimo praktika yra atliekama tarptautinėse įgulose įvairiuose pasaulio laivuose ir įvairiuose plaukiojimo regionuose.

Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika (po 2 kurso) 4 mėn.;

Baigiamoji jūrinio plaukiojimo praktika (po 3 kurso) 4 mėn.

Minimali jūrinio plaukiojimo praktikos trukmė jūroje – 6 mėn.

Likusius 2 mėn. jūrinės plaukiojimo praktikos galima įgyti krante.

Kvalifikacijos įgyjimui minimali plaukiojimo praktikos trukmė – 4 mėnesiai. 

Tačiau absolventai norintys dirbti laivuose, turi atlikti 6 mėnesių plaukiojimo praktiką jūroje. Studijų metu studentams yra sudaryta galimybė atlikti 6 mėnesių plaukiojimo praktiką, kad baigę studijas įgytų ne tik profesinę laivo elektromechaniko kvalifikaciją, bet taip pat galėtų pradėti dirbti laive elektromechaniko inžinieriaus pareigose.

Jeigu studentas studijų metu atliko tik 4 mėnesių plaukiojimo praktiką, bet  nori įgyti galimybę pradėti dirbti elektromechaniko pareigose, jam yra sudaroma galimybė per 1 metus nuo studijų  baigimo išvykti į 2 mėnesių trukmės stažuotę. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Tai Tarptautinės jūrų organizacijos IMO 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų STCW, ir jūrinio laipsnio liudijimo standartus atitinkanti, vienintelė jūrų inžinerijos krypties koleginių studijų programa šalyje, kurią baigus suteikiamas jūrų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivo elektromechaniko kvalifikacija.

­Reikšminga studijų dalimi yra profesinės veiklos praktika, atliekama laivų remonto ir įvairių tipų laivuose.

­Didelis akademinių mainų partnerių tinklas: dalinėms studijoms galima rinktis Europos aukštąsias mokyklas, o praktiką galima atlikti šalies ir tarptautinių laivybos kompanijų laivuose, plaukiojančiuose įvairiuose regionuose.

Studijų aplinka

Studijos vyksta šiuolaikiškoje tarptautinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Vyksta tradicinės, įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės, profesinės literatūros analizė, studentų paslaugomis moderni ir turtinga naujausiais moksliniais bei informaciniais leidiniais biblioteka bei mokyklos vidinės elektroninės mokymo/mokymosi aplinkos ir elektroniniai resursai.

Dauguma dėstomų studijų programos dalykų vyksta moderniose aukštos įtampos, automatikos ir elektronikos laboratorijose, laivo jėgainės elektroniniame simuliatoriuje, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose. Studentams suteikiama galimybė virtualiai eksploatuoti skirtingo galingumo laivų variklius realiomis darbo jūroje sąlygomis.

LAJM jūrinių studijų studentai privalo dėvėti uniformas.

LAJM įrengtos sporto ir treniruoklių salės, kurios skirtos sporto fakultatyvams, kūno kultūros užsiėmimams, sporto varžyboms, sportiniams bei kitiems renginiams, kuriuose dalyvauja visų studijų programų studentai bei jų laisvalaikiui.

Studijų dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Taikomoji matematika4
Inžinerijos mokslų pagrindai4
Informacinės technologijos4
Mechaninės inžinerinės sistemos8
Medžiagų inžinerija3
Termodinamika3
Hidraulika2
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
2 semestrasKreditai (ECTS)
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
Taikomoji chemija3
Elektrotechnika ir elektriniai matavimai6
Matematiniai inžinerijos pagrindai3
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
Jūrinė anglų kalba3
Filosofija ir etika/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai/ Europos kultūra/ Valdymo psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija/ Jūrų uostų ir laivybos raida2
Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW, A-VI/1), laivo saugumo užtikrinimas (STCW A-VI/6-2)3
3 semestrasKreditai (ECTS)
Galios elektronikos pagrindai3
Laivų pagalbinių mechanizmų inžinerinės sistemos4
Laivų elektros ir galios perdavimo įranga3
Darbo, civilinė ir aplinkos sauga5
Jūrų elektros inžinierijos ir elektros sistemų terminija ir kalbos praktika3
Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto
profesinės veiklos praktika
12
4 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų elektronika ir automatika5
Laivų elektros technologijos6
Laivų jėgainių automatinės sistemos3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos 12 plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
Jūrinė anglų kalba (Navigacinio tiltelio ir laivo radijo ryšio sistemų bei elektros medžiagų ir technologijų terminija ir kalbos praktika)4
5 semestrasKreditai (ECTS)
Profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas3
Inžinerinių tyrimų metodologija3
Jūrų inžinerijos projektų valdymas2
Specialusis gaisrų gesinimas (STCW A-VI/3) ir pirmoji medicininė pagalba (STCW A-VI/4)3
Atsinaujinantys energijos šaltiniai3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
Jūrinė anglų kalba (Automatikos ir valdymo sistemų bei techninės priežiūros terminologija ir kalbos praktika)5
6 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų navigacijos įranga ir ryšio sistemos2
Laivų kompiuteriniai tinklai4
Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Baigiamoji laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika24
7 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų elektros įrangos eksploatavimas5
Jūrų teisė3
Laivų aukštos įtampos sistemos ir įranga3
Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW A-VI/2-1)2
Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis ir laivo mašinų skyriaus resursų valdymas (STCW A-III/1-3, A-III/6, A-VIII/2)4
Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas2
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top