Uosto ir laivybos valdymas

Kvalifikacinis laipsnis:

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

Tai vienintelė vadybos krypties programa, kuri ruošia specialistus-vadybininkus nacionaliniam ir tarptautiniams jūrų verslui bei jūrų transporto sektoriui. Klasikinė studijų programa vykdoma daugiau kaip 20 metų. Studijos vyksta Klaipėdoje, o studijų programa buvo parengta bendradarbiaujant su Nyderlandų jūrų universitetu. 


Studijuojant studijų programoje „Uosto ir laivybos valdymas” suteikiama galimybė perprasti ir išmokti valdyti tarptautinį jūrinio verslo sektorių, veikiantį 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, įskaitant tokias veiklas kaip laivų agentavimas, krovinių ekspedijavimas, tarptautinių logistikos projektų valdymas, krovinių biržos valdymas, tarptautinės krovinių logistinės grandinės valdymas, įvairių kultūrų pažinimas bei tarpkultūrinių organizacijų valdymas, formuojant kranto uosto ir laivybos įmonių personalą bei laivų įgulas.

Pagrindiniai dalykai:

 • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai;
 • Studijų krypties dalykai;
 • Specializacijos dalykai.

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

Dėstytojai: laivybos, jūrų uosto technologijų, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.

Dalis studijų programos dalykų vyksta realią jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose, kompiuterizuoto mokymo auditorijose.

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

114 kab.
Tel. 8 46 397 255
Mob. Tel. +370 692 83739
Studijų programos vadovas dr. Eduardas Spiriajevas
El. paštas: e.spiriajevas@lajm.lt
Studijų specialistė Asta Raudienė
El. paštas: a.raudiene@lajm.lt

3 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

4 mėn.

Praktikos trukmė

3 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

Karjera

Pasirinkę uosto ir laivybos valdymo studijas, absolventai siekia karjeros nuo specialisto iki vadovo jūrų uosto krovos terminaluose, laivų ir laivybos linijų, jūrininkų įdarbinimo laivuose, agentūrose, jūrų krovinių ekspedijavimo įmonėse, muitinėje, muitinės tarpininkavimo paslaugas teikiančiose įmonėse ir kitose jūrų ar sausumos transporto verslo bei jūrų transporto sektoriaus valdymo valstybės įmonėse šalyje ar užsienyje, pvz. Lietuvos kariuomenės ir Karinių jūrų pajėgų padaliniuose, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, Lietuvos transporto saugios administracijos Jūrų departamente, muitinėje ir pan.

Absolventas gali dirbti jūrų uoste stividoriumi, krovos planuotoju, krovinio ekspeditoriumi, laivų, laivybos linijos ar laivų įgulų agentu, laivo frachtavimo brokeriu, importo ir eksporto vadybininku, jūrų ir sausumos transporto, logistikos projektų vadybininku, jūrų  (vandens) turizmo vadybininku ir kitose vadybininko kompetencijas atitinkančiose pareigose jūrų uosto bei jūrų sektoriaus įmonėse bei susijusį darbą sausumos transporto ar uosto veiklą aptarnaujančiose įmonėse.

Studijų programos tikslas

Parengti uosto ir laivybos vadybininką, kuris gebės taikydamas socialinių, humanitarinių, fizinių ir technologijų mokslo sričių žinias veikti šalies ir tarptautinėje jūrų sektoriaus rinkoje.

Studijų programos specializacijų tikslai:

 • Specializacijos „Jūrų verslo valdymas“ tikslas – veikti kaip laivų, laivybos linijų ir įgulų formavimo agentas, gebėti ekspedijuoti jūrų ir sausumos keliais gabenamus įvairių rūšių krovinius, įforminti muitinės procedūras ir vykdyti kitą susijusią veiklą tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje, atsižvelgiant į veiklos proceso bei technologinius ypatumus, vadovaujantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios ir jūrų teisės aktų, kokybės standartų reikalavimais.
 • Specializacijos „Jūrų verslo finansų valdymas“ tikslas – suprasti jūrų verslo finansų struktūrą, pagrindinius įvairių jūrų verslo rūšių principus ir remiantis šia informacija gebėti valdyti įmonės finansus, taikant naujausias finansų technologijas ir įvairius apskaitos modelius nacionaliniame bei tarptautiniame jūrų versle.
 • Specializacijos „Jūrų turizmo valdymas“ tikslas – organizuoti jūrų ir vidaus vandenų turizmo ir svetingumo verslą krante ir priekrantėje, gebėti kurti vandens turizmo maršrutus, teikti svetingumo paslaugas turistams, organizuoti išvykas laivais, valdyti mažuosius laivus ir pravesti ekskursijas turistams pakrantėse ir priekrantėse pagal nacionalinio ir tarptautinio turizmo reikalavimus.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Studijų programa “Uosto ir laivybos valdymas” vienintelė vadybos krypties programa, kuri ruošia specialistus-vadybininkus nacionaliniam ir tarptautiniams jūrų verslui bei jūrų transporto sektoriui. Klasikinė studijų programa vykdoma daugiau kaip 20 metų.

Vienintelė šalyje jūrų transporto sektoriaus valdymo studijų programa, plačiai paplitusi visose pasaulio jūrų akademijose ir yra jūrinių studijų sistemos dalis.

Studentas gali laisvai rinktis dalines studijas kiekvienoje užsienio jūrų akademijoje arba universitete, taip pat kitose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos vadybos krypties studijos. Tai sudaro galimybę absolventams dirbti  šalies ir užsienio jūrų uostuose ar jūrų verslo įmonėse.

 • Tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje svarbus bendravimas užsienio kalba, todėl studijuojama jūrinė ir verslo anglų kalba bei pasirinktinai antroji užsienio kalba (rusų arba ispanų, arba vokiečių);
 • Dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, įvairių jūrų verslo įmonių darbuotojai ir vadovai, suteikia naujausių išskirtinių teorinių ir praktinių žinių apie laivybą, uosto veiklą, jūrų sektoriaus valdymo ypatumus, organizuoja mokomąsias išvykas į jūrų verslo įmones. 
 • Dalinėms studijoms ar praktikai pagal akademinių mainų programą Erasmus+ galima rinktis aukštąsias mokyklas ar įmones didžiausiuose Europos uostuose.
 • LAJM bendradarbiaujant su Karinėmis jūrų pajėgomis, studentai gali dalyvauti Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programoje ir įgyti atsargos leitenanto karinį laipsnį bei tęsti tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

Rengiamų specialistų, uosto ir laivybos vadybininkų, pagrindinės profesinės veiklos sritys:

 • Uosto ir laivybos procesų valdymas: jūrų verslo įmonės kūrimas ir verslo procesų bei technologijų valdymas, jūrų verslo ekonominio efektyvumo vertinimas, jūrų uosto krovos terminalų veiklos valdymas, krovos terminalo darbuotojų darbo organizavimas, darbas su specializuotomis informacinėmis sistemomis, veiklos dokumentų įforminimas ir komunikavimas raštu bei žodžiu lietuvių ir anglų kalba ir kt.
 • Jūrų verslo valdymas (specializacija): laivų ir laivybos linijų agentavimas, laivų techninio aptarnavimo organizavimas, laivų aprūpinimo organizavimas, laivų įgulų formavimas, krovinių ekspedijavimas, muitinės procedūrų įforminimas ir kt.
 • Jūrų verslo finansų valdymas (specializacija): jūrų verslo mokesčių sistema, tarptautiniai atsiskaitymai, finansų technologijos, finansinė apskaita, finansinė analizė ir kt.
 • Jūrų turizmo valdymas (specializacija): motorinės pramoginės jūrų ir vidaus vandenų transporto priemonės valdymas, jūrų turizmo paslaugų organizavimas bei teikimas ir kt.

Praktika

Studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas” baigiamoji profesinės veiklos praktika yra atliekama trečiame kurse. Praktikos atlikimui skirtas šeštas semestras ir jos trukmė yra 4 mėnesiai. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos privalumas yra tas, kad studentams sudaroma galimybė įsigilinti į konkrečią siauresnę uosto ir laivybos valdymo sritį ir rinktis praktiką pagal specializaciją:

 • uosto krovos terminalų;
 • laivybos;
 • laivų įgulų formavimo;
 • krovinių ekspedijavimo;
 • laivų agentavimo.

Profesines praktikas studentai atlieka įmonėse, su kuriomis studijų programos dėstytojai palaiko glaudžius ilgalaikio profesinio bendradarbiavimo ryšius. Atikus profesinę praktiką, dažnai įmonės studentui pasiūloma toliau dirbti įmonėje.

Uosto ir laivybos valdymo praktikos gali būti atliekamos uosto valdymo ir laivybos priežiūros valstybės institucijose, jūrų krovos, laivybos, krovinių ekspedijavimo, laivų ir laivybos linijų agentavimo ar kitose giminingos veiklos verslo įmonėse jūrų sektoriuje ar su šio sektoriaus veikla susijusiose įmonėse, LR muitinės postuose, Lietuvos kariuomenės karinėse jūrų pajėgose. Praktikos metu surinkta informacija, sukaupti duomenys ir įgytos žinios yra panaudojami rengiant baigiamąjį bakalauro darbą ketvirtame kurse rudens semestre.

Daugelį praktikos vietų galima rasti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto internetinėje įmonių duomenų bazėje >>

Studijų tęstinumas

Absolventai gali tęsti studijas antrosios studijų pakopos socialinių mokslų srities programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. Galima tobulinti kvalifikaciją verslo vadybos, tarptautinės prekybos, tarptautinės rinkodaros, viešojo administravimo, turizmo vadybos ar panašioje srityje, siekiant įgyti naujų kompetencijų.

Papildomos galimybės

 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)>>;
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą.

Studijų aplinka

Dėstomi dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Informacinės technologijos4
Inžinerijos mokslų pagrindai4
Termodinamika5
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika 16
Kūno kultūra
Taikomoji matematika4
Medžiagų inžinerija3
Jūreivystės pagrindai4
2 semestrasKreditai (ECTS)
Inžinerinė kompiuterinė grafika4
Taikomoji chemija3
Filosofija ir etika2
Kūno kultūra
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika 26
Elektrotechnika ir elektriniai matavimai6
Įvadas į jūrinę anglų kalbą3
Matematiniai inžinerijos pagrindai3
Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė2,5
Laivo saugumo užtikrinimas0,5
3 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų vidaus degimo variklių konstrukcija5
Darbo, civilinė ir aplinkos sauga5
Laivo pagalbiniai mechanizmai5
Laivo varymo įrenginių ir terminija ir kalbos praktika3
Laivo mechanizmų techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika12
4 semestrasKreditai (ECTS)
Laivo mechanizmų techninis aptarnavimas ir remontas4
Techninė mechanika4
Laivo pagalbinių įrenginių terminija ir kalbos praktika5
Profesinės kalbos kultūra3
Inžinerinių tyrimų metodologija3
Jūrų inžinerinių projektų valdymas4
Pirmoji medicinos pagalba1,5
Specialusis gaisrų gesinimas1,5
5 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų šaldymo įranga3
Hidraulika3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika24
Laivo elektros kontrolės sistemų, budėjimo ir saugos terminija, kalbos bei rašymo praktika4
6 semestrasKreditai (ECTS)
Laivo jėgainės valdymas4
Laivo vidaus degimo variklių teorija5
Mašinų detalių projektavimas4
Laivo teorija4
Laivų garo ir dujų turbininiai įrenginiai6
Chemotologija3
7 semestrasKreditai (ECTS)
Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika24
Laivų elektronika ir automatika5
Laivų elektros įranga ir jos eksploatavimas5
8 semestrasKreditai (ECTS)
Jūrų teisė3
Laivų elektros mašinos5
Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis6
Laivų jėgainių automatinės sistemos3
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas9
Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis2

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top